Tên đơn vị: Phòng Quản trị thiết bị - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Địa chỉ: Tầng 3 - tòa nhà 11 tầng - Số 117 - Nguyễn Viết Xuân - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
Trưởng phòng: Từ Đức Hùng
Số điện thoại: 0904017979
Website: http://www.phongqttb.vuted.edu.vn