DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN QUẢN TRỊ THƯ VIỆN

 

 

T

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Phạm Hữu Truyền

Công đoàn viên

 

2

Nguyễn Mạnh Dũng

Chủ tịch

 

3

Nguyễn Thị Minh

P. Chủ tịch

 

4

Kiều Đức Bình

Ủy viên BCH

 

5

Từ Đức Hùng

Công đoàn viên

 

6

Lê Minh Tân

Công đoàn viên

 

7

Nguyễn Viết Cường

Công đoàn viên

 

8

Phan Xuân Vinh

Công đoàn viên

 

9

Lê Tuấn Ngọc

Công đoàn viên

 

10

Phạm Văn Thịnh

Công đoàn viên

 

11

Nguyễn Thị Minh

Công đoàn viên

 

13

Nguyễn Quang Thanh

Công đoàn viên

 

14

Nguyễn Thị Ngọc Trà

Công đoàn viên

 

15

Nguyễn Văn Cường

Công đoàn viên

 

17

Nguyễn Phùng Hải

Công đoàn viên

 

18

Nguyễn Đức Hào

Công đoàn viên

 

19

Nguyễn Sỹ Khánh

Công đoàn viên

 

20

Lê Thị Bích Hảo

Công đoàn viên

 

22

Cao Thị Hằng

Công đoàn viên

 

23

Nguyễn Thị Giang

Công đoàn viên

 

24

Lê Thị Duyên

Công đoàn viên

 

25

Hồ Thị Mến

Công đoàn viên

 

26

Lê Văn Vinh

Công đoàn viên

 

27

Lê Đức Anh

Công đoàn viên