DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN QUẢN TRỊ THƯ VIỆN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Mạnh Dũng

Chủ tịch

 

2

Từ Đức Hùng

P. Chủ tịch

 

3

Nguyễn Thị Minh

Ủy viên BCH

 

4

Lê Minh Tân

Công đoàn viên

 

5

Nguyễn Viết Cường

Công đoàn viên

 

6

Phan Xuân Vinh

Công đoàn viên

 

7

Lê Tuấn Ngọc

Công đoàn viên

 

8

Phạm Văn Thịnh

Công đoàn viên

 

9

Nguyễn Thị Minh

Công đoàn viên

 

10

Nguyễn Quang Thanh

Công đoàn viên

 

11

Nguyễn Thị Ngọc Trà

Công đoàn viên

 

12

Trần Đình Quốc

Công đoàn viên

 

13

Nguyễn Văn Cường

Công đoàn viên

 

14

Nguyễn Phùng Hải

Công đoàn viên

 

15

Kiều Đức Bình

Công đoàn viên

 

16

Nguyễn Hữu Đức

Công đoàn viên

 

17

Nguyễn Đức Hào

Công đoàn viên

 

18

Nguyễn Sỹ Khánh

Công đoàn viên

 

19

Nguyễn Thị Ngọc Hồi

Công đoàn viên

 

20

Cao Thị Hằng

Công đoàn viên

 

21

Lương Thị Ngọc Lê

Công đoàn viên

 

22

Nguyễn Thị Giang

Công đoàn viên

 

23

Lê Thị Duyên

Công đoàn viên

 

24

Hồ Thị Mến

Công đoàn viên

 

25

Đào Diệp Thảo

Công đoàn viên

 

26

Phan Thị Thành

Công đoàn viên