DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Từ Đức Hùng

Trưởng phòng

 

2

Lê Minh Tân

GV. Phó trưởng phòng

 

3

Nguyễn Viết Cường

GV. Phó trưởng phòng

 

4

Phan Xuân Vinh

Chuyên viên

 

5

Lê Tuấn Ngọc

Chuyên viên

 

6

Phạm Văn Thịnh

Chuyên viên

 

7

Nguyễn Thị Minh

Chuyên viên

 

8

Nguyễn Quang Thanh

Giảng viên

 

9

Nguyễn Thị Ngọc Trà

Chuyên viên

 

10

Trần Đình Quốc

Nhân viên kỹ thuật

 

11

Nguyễn Văn Cường

Tổ trưởng tổ sửa chữa

 

12

Nguyễn Phùng Hải

Nhân viên kỹ thuật

 

13

Kiều Đức Bình

Nhân viên kỹ thuật

 

14

Nguyễn Hữu Đức

Nhân viên kỹ thuật

 

15

Nguyễn Đức Hào

Nhân viên kỹ thuật