DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Từ Đức Hùng

Trưởng phòng

 

2

Lê Minh Tân

GV. Phó trưởng phòng

 

3

Nguyễn Viết Cường

GV. Phó trưởng phòng

 

4

Phan Xuân Vinh

Chuyên viên

 

5

Lê Tuấn Ngọc

Chuyên viên

 

6

Phạm Văn Thịnh

Chuyên viên

 

7

Nguyễn Thị Minh

Chuyên viên

 

8

Nguyễn Quang Thanh

Giảng viên

 

9

Nguyễn Thị Ngọc Trà

Chuyên viên

 

10 

Nguyễn Văn Cường

 Nhân viên kỹ thuật

 

11

Nguyễn Phùng Hải

Tổ trưởng tổ sửa chữa

 

12

Kiều Đức Bình

Nhân viên kỹ thuật

 

13

 Nguyễn Đức Hào

Nhân viên kỹ thuật

 

 14

 Lê Đức Anh

Nhân viên kỹ thuật