LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

1

Từ Đức Hùng

Trưởng phòng

0904.017979

2

Lê Minh Tân

Phó trưởng phòng

0912.045046

3

Nguyễn Viết Cường

Phó trưởng phòng

0904.899393