CHI BỘ QUẢN TRỊ THƯ VIỆN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG ĐẢNG

GHI CHÚ

1

Từ Đức Hùng

Bí thư chi bộ

 

2

Nguyễn Mạnh Dũng

Phó bí thư chi bộ

 

3

Hồ Thị Mến

Chi ủy viên

 

4

Lê Minh Tân

Đảng viên

 

5

Nguyễn Viết Cường

Đảng viên

 

6

Nguyễn Quang Thanh

Đảng viên

 

7

Phan Xuân Vinh

Đảng viên

 

8

Kiều Đức Bình

Đảng viên

 

9

Nguyễn Thị Bích Hảo

Đảng viên

 

10

Cao Thị Hằng

Đảng viên

 

11

Lương Thị Ngọc Lê

Đảng viên

 

12

Nguyễn Thị Giang

Đảng viên

 

13

Phan Thị Thành

Đảng viên