Quy trình cấp phát vật tư, dụng cụ phục vụ hoạt động đào tao
18/03/2020 07:06
Quy trình ISO vật tư
Quy trình cấp phát vật tư, dụng cụ phục vụ hoạt động đào tao

QUY TRÌNH CẤP PHÁT VẬT TƯ, DỤNG CỤ THEO ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 

TT

Công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Nơi thực hiện

Cách thức và phương pháp

Hồ sơ, Bằng chứng

1

Nhu cầu sử dụng VTDC phục vụ giảng dạy và các hoạt động thường xuyên của các đơn vị.

Các đơn vị

 

Đơn vị sử dụng VTDC

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo và các hoạt động thường xuyên của các đơn vị.

- Phiếu Nhu cầu VTDC được lãnh đạo các đơn vị phê duyệt

QT.01.VTTB/BM.01;

QT.01.VTTB/BM.02;

QT.01.VTTB/BM.06; 

- Tờ trình của các đơn vị được BGH phê duyệt

2

Kiểm tra nhu cầu VTDC.

CBCT

01 ngày

Phòng VTTB

CBCT kiểm tra nhu cầu VTDC với kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo và các hoạt động thường xuyên của các đơn vị.

- Nếu nhu cầu VTDC không đúng thì đề nghị đơn vị làm lại nhu cầu VTDC.

- Nếu nhu cầu VTDC đúng thì CBCT tiến hành công việc tiếp theo.

-  Kế hoạch đào tạo.

- Hoạt động thường xuyên của các đơn vị.

3

Kiểm tra VTDC tồn kho.

CBCT

01 ngày

Phòng VTTB

CBCT kiểm tra nhu cầu VTDC với lượng VTDC tồn kho.

- Nếu lượng VTDC trong kho không còn thì làm thủ tục mua sắm VTDC và tiến hành công việc cấp phát.

- Nếu lượng VTDC trong kho đang còn thì tiến hành công việc tiếp theo.

Báo cáo tồn kho của phòng KTTC và Thẻ kho.

4

Viết phiếu yêu cầu xuất vật tư, dụng cụ.

 

Người có nhu cầu VTDC;

CBCT;

Lãnh đạo phòng VTTB;

01 ngày

Phòng VTTB

- CBCT viết phiếu yêu cầu VTDC;

- CBCT, Lãnh đạo phòng VTTB và Người có nhu cầu VTDC, ký phiếu yêu cầu xuất VTDC;

- CBCT chuyển phiếu yêu cầu VTDC tới phòng KTTC làm phiếu xuất.

- Phiếu yêu cầu xuất VTDC có đầy đủ chữ ký của CBCT, Lãnh đạo phòng VTTB và Người có nhu cầu VTDC theo mẫu QT.01.VTTB/BM.05

 

5

Viết phiếu xuất vật tư, dụng cụ.

 

Phòng KTTC

02 ngày

Phòng KTTC

- Phòng KTTC viết phiếu xuất VTDC theo phiếu yêu cầu xuất VTDC.

- CBCT nhận phiếu xuất và ký lãnh đạo phòng VTTB và thủ trưởng đơn vị.

- Phiếu xuất VTDC của phòng KTTC (Mẫu số: C21-HD).

 

6

Xuất kho – Xuất VTDC

Thủ kho; Người có nhu cầu VTDC

02 ngày

Phòng VTTB

Căn cứ Phiếu xuất kho, thủ kho tiến hành cấp phát VTDC cho người có nhu cầu VTDC theo quy định.

- Phiếu xuất VTDC của phòng KTTC (Mẫu số: C21-HD).